Talium [TLM] - PoW, PoS, Masternodes | Bitcoin Price: $3.933